electrical wallpaper ile ilgili görsel sonucu

�°lgili resim

GATA ELEKTR?K MALZEMELER? T?CARET ve PAZARLAMA

 29 Eylül 2019 Pazar

 ?yi Günler Dileriz

 USD : 5,6730 TL    Euro : 6,2084 TL      B?ST 100 : 105152     Faiz : 14,13   Gram Alt?n : 272,85 TL

 Bak?r lme : 5714.00 $ / Aliminyum lme : 1713,00 $ 

 GATA Elektrik Malzemeleri Ticaret ve Pazarlama ?irketi olarak , 

 1987 Y?l?ndan bu yana ?stanbul Karaköy'de Sat?? Hizmeti vermekteyiz.Elektrik malzemeleri konusunda 30 Y?l? a?k?n deneyimimiz  sayesinde 
 firmalara uygun malzeme seçimi konusunda yol gösterici ,?htiyaçlar?n kar??lanmas? noktas?nda yönlendirici olarak do?ru malzeme ve marka seçimi yapmalar? için yard?mc? oluyoruz. 
 Günümüzde Elektrik malzemeleri , eskiye oranla çok daha fazla çe?it ,marka , ve gerekse ?thalat ile birlikte , artan üretim kapasitesi de beklendi?inde sonsuz bir deniz haline gelmi?tir. 
  Bu durumda malzeme çe?itlili?i kafa kar???kl??? yaratm?? ve as?l i?i bu olmayan mü?terilerimiz sat?nalma yaparken tereddüt içerisinde kalm??t?r. 
  Firmam?z?n amac? , bilgi ve görgüsünü mü?terilerinin ihtiyaçlar? ile birle?tirip ,uygun Fiyatl? ve Kaliteli Malzeme seçimine yard?mc? olmakt?r. 
 Teklif al?mlar?n?zda Lütfen aray?n?z. 
 Please do not need your electrical supplies 
 S'il vous plaît ne pas besoin de vos fournitures électriques 
 袩芯卸邪谢褍泄褋褌邪, 薪械 褌褉械斜褍泄褌械 褝谢械泻褌褉芯褋薪邪斜卸械薪懈褟 
 袘褍写褜 谢邪褋泻邪, 薪械 锌芯褌褉?斜薪? 械谢械泻褌褉芯锌芯褋褌邪褔邪薪薪褟 
 ?? ???? ?? ????? ????????? ?????????? ?????? ?? 
 袧械 褌褉械斜邪?褍 胁邪屑 械谢械泻褌褉懈褔薪懈 锌芯褌褉芯褕邪褔懈 
 袙械 屑芯谢懈屑械 写邪 薪械 胁懈 褌褉械斜邪邪褌 胁邪褕懈褌械 械谢械泻褌褉懈褔薪懈 褉械蟹械褉胁懈 
 Ne trebaju vam elektri?ni potroša?i 

 0212 2926192 PBX / 0532 5203220 0538 4867442

 gataelektrik@gmail.com    tanergata@gmail.com    tanermita@hotmail.com


 HAVA YALITIMLI OG.HÜCRELER

36 kV’a kadar olan sistemler için dizayn edilmistir.Kesicide ve yük ay?r?c?s?nda SF6 gaz? izolasyon ve ark söndürme amaçl? olarak kullan?lmaktad?r. Di?er parçalar ve ekipmanlar hava izolelidir. Metal Mahfazal? Hava ?zoleli Hücreler, koruma ve control röleleri ile birlikte SCADA uygulamalar?na haz?r olarak üretilmektedir. Hücreler modüler, kolay konfigüre edilebilir yap?s? ile müsteri isteklerine kolay cevap verebilecek sekilde, ulusal ve uluslararas? standartlara (IEC 60298, IEC 62271-200, BS EN 60298, TS EN 60298) uygun bir sekilde üretilmektedir.

Modüler yap? ve tip çesitlili?i sayesinde istenen konfigürasyonlar kolayca sa?lanabilmektedir. Hücreler, ayn? boyuttaki farkl? islevleri yerine getiren hücreler ile de?istirilebilir. Hücreler aras? ba?lant?lar, ?s? büzüsmeli makaron ile k?smen izole edilmis baralar ile sa?lan?r. Ana baralar 630A ya da 1250A olarak müsteri istekleri do?rultusunda üretilebilmektedir.

GAZ ?ZOLEL? HÜCRELER (Primer)

?ndirici transformatör merkezleri, OG/OG merkezler ve iletim ?ebekeleri merkezleri için tasarlanm?? modüler gaz izoleli hücreler olup, 12-24-36 kV anma gerilimi, 1000-1250-2000-2500-3150 A anahtarlama ve 2500-3150 A anabara anma ak?m?, 20-25-31.5 kA k?sa süreli ar?za ak?m? de?erleri için üretilmektedir. Tüm anahtarlama elemanlar? SF6 gaz? doldurulmu? Cr-Ni ala??ml? paslanmaz sactan imal bir tank içerisinde bulunmakta olup, ana bara ba?lant?lar? gaz izoleli hücre teknolojisinin geldi?i son nokta olan kat? yal?t?ml? teknoloji ile sa?lanmaktad?r.

GAZ ?ZOLEL? HÜCRELER (Sekonder)

36 kV’a kadar olan sistemler için dizayn edilmistir.

Tüm anahtarlama cihazlar?, SF6 gaz? ile doldurulmu? paslanmaz sacdan imal edilmi? bir tank içerisindedir. Enerjisiz k?s?mlar kaza ile olu?abilecek dokunmalara kar?? IP 67 s?n?f? koruma ile izole edilmi?tir. SF6 gaz? ve yük ay?r?c?s? kullan?larak boyutlar küçültülmü?tür. Tank içerisindeki SF6 gaz? izolasyon ve ark söndürme amaçl? kullan?lmaktad?r. Metal Mahfazal? SF6 Gaz ?zoleli Modüler Hücreler, koruma ve kontrol röleleri ile birlikte SCADA uygulamalar?na haz?r olarak üretilmektedir.

Tüm enerjili bölgeler IP 67 izolasyon seviyesi ile havadan izole edildi?i için tozlanma, nemlenme gibi d?? faktörlerden etkilenmezler ve bu özellikleri ile bak?m ve temizlik gerektirmezler. Hücreler çesitli modüler tipler ve kolay konfigüre edilebilir yap?s? ile mü?teri isteklerine kolay cevap verebilecek ?ekilde, ulusal ve uluslararas? standartlara (IEC 60298, IEC 62271-200, BS EN 60298, TS EN 60298) uygun bir sekilde üretilmektedir. Koruma sigorta-yük ay?r?c? bile?i?i ya da röle-vakum kesici kombinasyonu ile sa?lanabilir. Mü?teri istekleri paralelinde istenen konfigürasyonlarda üretilmesi mümkündür.

Hücre herhangi bir fonksiyonel unite ile kolayl?kla de?i?tirilebilir. 5 farkl? tipte dizayn edilmistir. Tamam? ile atmosferik etkilerden yal?t?lm?? paslanmaz çelik tank yüksek seviyede operatör güvenli?i yan?nda bak?ms?z bir sistemde olu?turmaktad?r. Anahtarlama olanaklar?na göre de?i?ik tiplerde ve kombinasyonlara üretilebilir.

Geni?leyebilir yap?s? itibari ile Metal Mahfazal? SF6 Gaz ?zoleli Kompakt Hücrelerle birle?tirilebilir. Ana bara ba?lant?lar?n esnekli?i sayesinde, deprem, toprak kaymas?, zemin oturmas? gibi hücreler aras?ndaki rijit ba?lant?lar? olumsuz etkileyen etkenlerden zarar görmez be i?letme süreklili?ini temin eder.

GAZ ?ZOLEL? RMU (Ring Main Unit) KOMPAKT HÜCRELER

36 kV’a kadar olan sistemler için dizayn edilmi? bir Ring Main Unit – RMU’dur. Tüm anahtarlama cihazlar?, baralar ve ba?lant? elemanlar? SF6 gaz? ile doldurulmu? paslanmaz sacdan imal edilmi? bir tank içerisindedir.Tüm enerjili bölgeler IP 67 izolasyon seviyesi ile havadan izole edildi?i için tozlanma, nemlenme gibi d?s faktörlerden etkilenmezler ve bu özellikleri ile bak?m ve temizlik gerektirmezler. SF6 gaz? ve yük ay?r?c?s? kullan?larak boyutlar küçültülmü?tür. RMU tank? içerisindeki SF6 gaz? izolasyon ve ark söndürme amaçl? kullan?lmaktad?r.

Metal Mahfazal? SF6 Gaz ?zoleli Kompakt Hücreler, koruma ve control röleleri ile birlikte SCADA uygulamalar?na haz?r olarak üretilmektedir. Hücreler çesitli tipler ve kolay konfigüre edilebilir yap?s? ile mü?teri isteklerine kolay cevap verebilecek sekilde, ulusal ve uluslararas? standartlara (IEC 60298, IEC 62271-200, BS EN 60298, TS EN 60298) uygun bir ?ekilde üretilmektedir.

Koruma sigorta-yük ay?r?c? bile?i?i ya da role-vakum kesici kombinasyonu ile sa?lanabilir. Mü?teri istekleri paralelinde istenen konfügürasyonlarda üretilmesi mümkündür. Tamam? ile atmosferik etkilerden yal?t?lm?? paslanmaz çelik tank yüksek seviyede operatör güvenli?i yan?nda bak?ms?z bir sistemde olu?turmaktad?r. Anahtarlama olanaklar?na göre de?i?ik tiplerde ve kombinasyonlara üretilebilir. Geni?leyebilir yap?labilir ve istenirse Metal Mahfazal? SF6 Gaz ?zoleli Modüler Hücrelerle birle?tirilebilir.

METAL CLAD HÜCRELER

36 kV kadar sistemlerde kullan?labilecek 3 fazl?, 50 Hz, dahili kullan?ma uygun Çekmeceli Tip Metal Clad Hücreleri olarak tan?mlanmaktad?r. Ürün özellikle primer da??t?m merkezleri ve a??r çal??ma kosullar? için dizayn edilmi? olup, metal bölmelendirmeli, anahtarlama düzene?inin bir araba üzerine monte edildi?i bir bir tasar?ma sahiptir. Metal Clad hücre, metal bölmelendirmelerle ayr?lm?? 4 ana bölümden olu?maktad?r; arabal? vakum kesici bölümü, bara bölümü, kablo bölümü ve AG ekipman bölümü.

Metal bölmelerin aç?l??lar? panjurlanm?? bu?inglerle olmaktad?r. Anahtarlama eleman? vakum kesici olup, e?er talep edilirse, gerilim transformatörlerleri de araba üzerine monte edilebilir. E?er anahtarlama eleman? hücreden ayr?lacaksa, kap? aç?l?p, araba sabitlenmelidir.
Araba servis pozisyonundan enerjisiz pozisyona ya da enerjisiz pozisyondan servis pozisyonuna ancak aç?k iken al?nabilir.
Metal iskelet ve destek parçalar?, standartlara uygun iyi bir ?ekilde kaynat?lm?? ve civatalanm?? profillerden olu?mu?tur.
Kap? Merkezi bir kilit sistemi bir sunulmaktad?r.

Vakum kesici pozisyonunun ve de araba pozisyonunun güvenli bir sekilde görülebilmesi için kap? üzerinden gözetleme penceresi bulunmaktad?r. Bununla beraber, uzaktan kontrol, ölçme ve koruma ekipmanlar? içeren bir alçak gerilim panosu da mevcuttur. Araba standartlara uygun çelik profillerden olu?maktad?r. Araba ile hücre aras?ndaki mekanik ba?lant?, ön tarafta yer alan bir kol sayesinde sa?lanmaktad?r. Metal Clad hücreler çe?itli modüler tipler ve kolay konfigüre edilebilir yap?s? ile mü?teri isteklerine kolay cevap verebilecek sekilde, ulusal ve uluslararas? standartlara uygun bir ?ekilde üretilmektedir. Mü?teri istekleri paralelinde istenen konfigürasyonlarda üretilmesi mümkündür.


久艹视频在线观看_182tv观免费线看线路一


og gerilim trafosu ile ilgili görsel sonucu

ELEKTR?K BORUSU ile ilgili görsel sonucu
?lgili resim
?lgili resim